EFEAlacant

Un grup de científics de la Universitat d'Alacant (UA) ha desenvolupat un sistema autònom de dessalació i potabilització d'aigua mitjançant electrodiálisi i alimentat directament amb energia solar, que pot aplicar-se en zones aïllades de la xarxa elèctrica.

Aquesta tecnologia, que serveix exclusivament per a llevar la salinitat de l'aigua, és sostenible i respectuosa amb el medi ambient en rebre l'energia de panells solars fotovoltaics, la qual cosa suposa un procés lliure d'emissions de CO2 i, per tant, no contribueix al canvi climàtic.

També redueix la despesa d'inversió i manteniment en evitar l'ús de bateries (piles) com a font energètica.

Aquest aspecte és clau, atès que permet que desapareguen els costos econòmics i mediambientals associats a la gestió de les bateries una vegada esgotades (residus).

L'artífex d'aquesta tècnica és el director de l'Institut d'Electroquímica de la UA, Vicente Montiel, juntament amb part del seu grup de recerca, qui, en una entrevista amb Efe, ha explicat que han dissenyat una potabilitzadora portàtil que pot ser adaptada i aplicada en aigües de procedència molt diversa: mar, pous salobres, plantes depuradores o processos industrials.

Segons Montiel, l'equip pot emprar-se per a l'obtenció d'aigües aptes per al consum humà, el reg, el baldeo o altres necessitats en llocs on no hi haja corrent elèctrica perquè no existeix xarxa d'energia o s'haja produït un desastre natural (terratrèmols, inundacions o incendis).

"Aquesta tecnologia pot ser també una possible solució per a mitigar el problema de la sequera, igual que les plantes d'osmosis", ha apuntat.

El grup de recerca ha dissenyat una planta pilot de demostració amb capacitat de generar un metre cúbic al dia d'aigua potable i cerca empreses interessades en l'explotació comercial d'aquesta tecnologia mitjançant acords de llicència i/o cooperació tècnica.

"El que hem plantejat no és una tècnica nova; de fet, a Canàries, des de fa molts anys, s'ha aplicat la electrodiálisi" per a la dessalació de l'aigua", ha exposat Montiel.

Però la novetat de la tecnologia desenvolupada per la UA radica que la totalitat de l'alimentació elèctrica del sistema es realitza des d'un camp solar fotovoltaic, ha ressaltat.

Aquest investigador va ser el primer a publicar en la literatura científica, ja en 2006, la tècnica de crear un sistema autònom de potabilització d'aigua salobre alimentat directament amb energia solar fotovoltaica.

"Pel que nosaltres contrastem científicament, fins a aqueix any ningú havia provat" l'ocupació de l'energia solar acoblat directament a sistemes de electrodiálisi en processos de dessalació, sinó que s'usaven bateries, que "impliquen un problema mediambiental quan deixen de funcionar en tractar-se d'un residu que comporta un possible risc de toxicitat", ha assenyalat Montiel.

Ha precisat que la tècnica que han ideat serveix per a depurar aigua "el problema de la qual siga exclusivament la presència de sals per sobre del que tolera un ésser humà o un camp per a regar".

"Si l'aigua té un altre problema, com poguera ser la presència de matèria orgànica, aquesta tecnologia no seria aplicable", ha aclarit.

En els procediments de dessalació sempre hi ha una quantitat d'aigua que, malgrat sotmetre's a aquest tractament per a la seua depuració, no serveix per al consum humà o per a regar el camp en contenir una concentració de salinitat molt més fort que la d'origen, la qual cosa es denomina en el llenguatge pla "aigua de rebot".

No obstant açò, "amb el nostre sistema, es pot regular, per exemple, que l'aigua de rebot tinga una salinitat similar a la del mar", ha assegurat Montiel.

També ha subratllat que la tècnica que han desenvolupat ha demostrat que "funciona científicament", atès que, entre altres aspectes, "els nivells de recuperació d'aigua són més alts", entre el 80 % i el 90 % de la totalitat de l'aigua tractada.

Igualment, aprofita la màxima energia que ofereixen els panells quan reben la llum del sol i gaudeix d'alta disponibilitat en possibilitar l'acumulació d'aigua tractada per als períodes d'insuficiència energètica de les fonts renovables.